Přejít k obsahu

Informace o formě soutěže

Správa železnic zvolila i na základě konzultace s Českou komorou architektů formu soutěžního dialogu ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Klasická anonymní architektonická soutěž byla vyhodnocena jako riziková z hlediska možného zpochybnění výsledků. Důvodem byla skutečnost, že před samotným vypsáním soutěže byla již veřejně známá tři možná řešení. Pokud by se jejich autoři do anonymní architektonické soutěže přihlásili, hrozilo by prolomení jejich anonymity. Zároveň Správa železnic chtěla umožnit i autorům těchto tří známých řešení, aby prokázali v soutěži výhody svých návrhů. Proto byli k účasti v soutěžním dialogu vyzváni přímo. Účast byla umožněna komukoli, kdo splnil stanovená kritéria.

Základní informace o zadání soutěžního dialogu

Cílem soutěžního dialogu bylo najít řešení tříkolejného přemostění přes Vltavu v místě stávajícího železničního mostu. Požadavek na tři koleje v tomto traťovém úseku vyplývá z varianty Aktualizace studie proveditelnosti Zaústění 3. TŽK do železničního uzlu Praha, kterou schválilo Ministerstvo dopravy. Současně vychází z potřeby zajistit takový výhledový rozsah dopravy, pro který není stávající dvoukolejné přemostění postačující.

Mapa umístění železničního mostu pod Vyšehradem

Navržené řešení mělo respektovat současné technické požadavky s některými výjimkami, které byly stanoveny tak, aby soutěžní návrhy mohly uvažovat i s variantou zachování stávající ocelové konstrukce přemostění, jakkoliv tato varianta nebyla ze strany zadavatele preferována. Je ale nutno zdůraznit, že řešení se zachováním stávající konstrukce nebylo v rámci zadání vyloučeno a také část posuzovaných soutěžních návrhů se zachováním stávající konstrukce přemostění počítala.

Z hlediska celoměstského významu byla v zadání akcentována funkce mostu pro pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy, kterou ostatně v současné době přemostění také plní. Důraz byl ale kladen i na navázání pěších cyklistických tras na jejich pokračování.

Současně měly být respektovány požadavky na vznik nové železniční zastávky na Výtoni, která by sloužila jako přestupní uzel mezi různými druhy hromadné dopravy, tedy zejména jako přestupní bod mezi vlakem a tramvají.

Zadání soutěžního dialogu bylo zpracováno za úzké spolupráce se členy hodnotící komise, zejména se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy. Obsah zadání byl konzultován také s památkovou péčí a dalšími organizacemi. Ve výsledné verzi zadání nebyla stanovena žádná zásadní kritéria, která by omezovala do té doby známý rozsah možných řešení. Jako závazné byly stanoveny požadavky související s památkovou ochranou, základními parametry bezbariérové přístupnosti nové železniční zastávky, základními technickými parametry vztaženými k zatížení dráhy a prostorovým parametrům, ochraně proti šíření hluku, parametry souvisejícími s výhledovou konverzí trakční soustavy a s požadavky na minimalizaci omezení výluk veřejné dopravy.

S vítězem soutěžního dialogu byla uzavřena smlouva na zpracování podrobnější studie, která bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace sloužící pro příslušné správní řízení (podle předpokladu zadavatele půjde o projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby). Činnost vítěze soutěžního dialogu bude ukončena zpracováním studie a dohledem nad její aplikací. Nezahrnuje zpracování následné projektové dokumentace.

Odborné posudky

O mostu pod Vyšehradem komunikujeme otevřeně a transparentně. Proto jsme zpřístupnili kompletní znění všech odborných posudků, které detailně popisují technický stav stávajícího mostu.

Zadávací dokumentace

Protokol z jednání hodnotící komise

Harmonogram

 • 1901 | výroba konstrukcí
 • 1957 | poslední obnova protikorozní ochrany
 • 1970 | rekonstrukce horního ztužení
 • 1987 | poslední velká oprava ocelové konstrukce
 • 1998 | čištění dolních pasů konstrukce
 • 2000 | čištění dolních pasů konstrukce
 • 2003 | čištění dolních pasů konstrukce
 • 2004 | studie zpracovaná firmou TOPCON servis s.r.o.
 • 2004 | soubor mostních konstrukcí přemostění Vltavy prohlášen kulturní památkou (č. reg. ÚSKP 101 315)
 • 2007 | čištění dolních pasů konstrukce
 • 2008 | částečná výměna mostnic
 • 2008 | zahájení procesu zpracování investičního záměru
 • 2010 | zařazení akce Rekonstrukce Železničního mostu přes Vltavu v km 3,706 do plánu přípravy
 • 2010 | čištění dolních pasů konstrukce
 • 2015 | aktualizace studie proveditelnosti zaústění 3. TŽK do železničního uzlu Praha
 • 2017 | stavba Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem zařazena do plánu investic s předpokládaným termínem realizace 8/2021 – 12/2024
 • 2017 | čištění dolních pasů konstrukce
 • 2019 | IPR Praha představil svůj návrh na tříkolejné řešení a novou podobu železničních mostů pod Vyšehradem
 • 2019 | přeschválení výběru varianty z Aktualizace studie proveditelnosti zaústění 3. TŽK do železničního uzlu Praha na tzv. tříkolejnou variantu.
 • 2020 | čištění dolních pasů konstrukce
 • 2020 | představení dalšího návrhu tříkolejného řešení a nové podoby mostů pod Vyšehradem od náměstka primátora hl. m. Prahy Adama Sheinherra
 • 2020-2021 | kompletní výměna mostnic
 • květen 2021 | vyhlášení soutěže
 • červen 2021 | žádosti o účast – 12 přihlášených účastníků
 • září 2021 | odevzdání konceptů – 1. kolo
 • duben 2022 | šest finalistů obdrželo doporučení komise k dopracování konceptů
 • červen 2022 | odevzdání upravených konceptů – 2. kolo
 • červen 2022 | prezentace upravených konceptů, účastníci obdrželi doporučení komise k dopracování
 • září 2022 | odevzdání nabídek s finálními návrhy řešení – 3. kolo
 • listopad 2022 | oznámení zadavatele o výběru vítěze
 • leden 2023 | veřejná diskuze o vítězném řešení a prezentace všech návrhů
 • únor 2023 | technické kolokvium
 • 2026 | předpoklad zahájení stavby
 • 2029 | předpoklad dokončení stavby

 

Řádní členové hodnotící komise / nezávislá část


doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0009851

 

Ing. Michal Drahorád, Ph. D.

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0011843

 

Ing. Václav Jandáček

 • Klub Za starou Prahu, specialista na stavební konstrukce, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0002218

 

doc. Ing. arch. Radek Kolařík

 • architekt, č. ČKAIT 00517

 

Ing. arch. Jan Sedlák

 • architekt, č. ČKAIT 00021

 

Ing. Martin Krupauer

 • architekt, č. ČKAIT 01263

 

Řádní členové hodnotící komise / závislá část

 

Ing. Pavel Paidar

 • Správa železnic, státní organizace, ředitel odboru přípravy staveb

 

Ing. Petr Hofhanzl

 • Správa železnic, státní organizace, ředitel Stavební správy západ

 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

 • Magistrát hlavního města Prahy, 1. náměstek primátora, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu, architekt, č. autorizace ČKA 02756

 

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

 • Magistrát hlavního města Prahy, náměstek primátora, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy

 

Ing. arch. Zuzana Hamanová

 • městská část Praha 5, členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, členka Komise kulturní a obnovy památek, architektka, č. autorizace ČKA 02711

 

Náhradníci / nezávislá část


Ing. arch. MgA. David Mateásko

 • architekt, č. autorizace ČKA 02936

 

Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

 

Mgr. Michal Novotný, Ph.D.

 • Klub Za starou Prahu, ředitel Železničního muzea NTM

 

Ing. arch. Jaroslav Wertig

 • architekt

 

Náhradníci / závislá část


Ing. Karel Švejda, MBA

 • Správa železnic, státní organizace, ředitel odboru investičního

 

Ing. Jakub Bazgier

 • Správa železnic, státní organizace, náměstek ředitele Stavební správy západ

 

Ing. arch. Tomáš Veselý

 • Magistrát hlavního města Prahy, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, architekt, č. autorizace ČKA 03136