Přejít k obsahu

Jak jsme vybírali nový most

Věděli jsme, že budoucnost propojení obou vltavských břehů na Výtoni otevře celospolečenskou debatu. Na základě konzultace s Českou komorou architektů jsme proto zvolili formu soutěžního dialogu. Tato moderní varianta výběrového řízení je zvlášť vhodná při řešení složitých projektů, kde se střetává velké množství často protichůdných požadavků.

Klasickou anonymní architektonickou soutěž jsme vyhodnotili jako rizikovou, hrozilo u ní zpochybnění výsledků. Už před samotným vypsáním soutěže totiž byla veřejně známá tři možná řešení. Pokud by se jejich autoři do anonymní architektonické soutěže přihlásili, prolomila by se jejich anonymita. Správa železnic ale chtěla umožnit i autorům těchto tří již známých řešení, aby výhody svých návrhů v soutěži transparentně prokázali. K zapojení jsme je proto vyzvali. Účastnit soutěže se mohl kdokoli, kdo splnil stanovená kritéria.

Základní informace o zadání soutěžního dialogu

Cílem soutěžního dialogu bylo najít řešení tříkolejného přemostění přes Vltavu v místě stávajícího železničního mostu. Jde o klíčový bod pražské železniční infrastruktury. Současná dvoukolejná podoba mostu ale představuje úzké hrdlo: nízká kapacita zásadně limituje rozvoj ekologické dopravy městského i celostátního významu.

Mapa umístění železničního mostu pod Vyšehradem

Řešení, které měli soutěžící navrhnout, mělo splnit současné technické normy s některými výjimkami. Umožňovaly například ponechat starý most, byť bez železničního provozu, protože ten už na stávající konstrukci do budoucna nebude možný. I když jsme zachování starého mostu přímo nepreferovali, chtěli jsme dát soutěžícím týmům tvůrčí svobodu a nevyloučit žádnou možnost. Některé návrhy nakonec skutečně o zachování existující konstrukce jako o jedné z variant uvažovaly.

Víme, že most už v současnosti – byť rozhodně ne ideálně – plní také funkci spojnice pro pěší a cyklisty. Proto jsme při posuzování návrhů věnovali této kapitole velkou pozornost.

Tvůrci museli zároveň respektovat požadavky na vznik nové železniční zastávky na Výtoni, která bude sloužit jako přestupní uzel mezi různými druhy hromadné dopravy, zejména mezi vlakem a tramvají.

Při zadání soutěžního dialogu jsme spolupracovali se členy hodnotící komise, zejména se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy. Obsah zadání jsme konzultovali také s orgány památkové péče a dalšími dotčenými organizacemi. Jako závazné byly stanoveny například požadavky související s památkovou ochranou, základní parametry bezbariérové přístupnosti nové železniční zastávky, klíčové bylo splnit požadovanou kapacitu železniční trati. Soutěžící se museli vypořádat s hlukovými limity, měli za úkol vymyslet, aby stavba podle jejich projektu co nejméně omezovala veřejnou dopravu, a tak dále.

S vítězem soutěžního dialogu jsme uzavřeli smlouvu na podrobnější studii. Ta bude sloužit jako podklad při zpracování dokumentace pro příslušné správní řízení (podle předpokladu půjde o projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby, respektive dokumentaci pro povolení záměru). S vítězem soutěžního dialogu ale budeme dál spolupracovat i v dalších etapách přípravy.

Úvodní slova zadavatelů

Jiří Svoboda – generální ředitel Správy železnic: „Pro další rozvoj železnice je tříkolejný most nezbytný. To ovšem neznamená, že nevnímáme společenskou debatu nad jeho parametry a podobou. Právě proto jsme vyhlásili soutěžní dialog a vznikla i tato webová stránka, na které zájemci najdou veškeré informace.“ (8. 2. 2023)

Adam Scheinherr – náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy: „Jen málo železničních mostů na světě má tak unikátní polohu a hodnotu jako ten na Výtoni. Proto si most zaslouží širokou veřejnou i odbornou diskusi. Z hlediska dopravy je navíc důležitý vznik třetí koleje a nová zastávka na Výtoni.“ (vyjádření pro Správu železnic – 8. 2. 2023)

Odborné posudky

O mostu pod Vyšehradem komunikujeme otevřeně a transparentně. Proto jsme zpřístupnili kompletní znění všech odborných posudků, které detailně popisují technický stav stávajícího mostu.

Zadávací dokumentace

Protokol z jednání hodnotící komise

Řádní členové hodnotící komise / nezávislá část


doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0009851

 

Ing. Michal Drahorád, Ph. D.

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0011843

 

Ing. Václav Jandáček

 • Klub Za starou Prahu, specialista na stavební konstrukce, autorizovaný inženýr, č. ČKAIT 0002218

 

doc. Ing. arch. Radek Kolařík

 • architekt, č. ČKAIT 00517

 

Ing. arch. Jan Sedlák

 • architekt, č. ČKAIT 00021

 

Ing. Martin Krupauer

 • architekt, č. ČKAIT 01263

 

Řádní členové hodnotící komise / závislá část

 

Ing. Pavel Paidar

 • Správa železnic, státní organizace, ředitel odboru přípravy staveb

 

Ing. Petr Hofhanzl

 • Správa železnic, státní organizace, ředitel Stavební správy západ

 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

 • Magistrát hlavního města Prahy, 1. náměstek primátora, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu, architekt, č. autorizace ČKA 02756

 

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

 • Magistrát hlavního města Prahy, náměstek primátora, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast dopravy

 

Ing. arch. Zuzana Hamanová

 • městská část Praha 5, členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, členka Komise kulturní a obnovy památek, architektka, č. autorizace ČKA 02711

 

Náhradníci / nezávislá část


Ing. arch. MgA. David Mateásko

 • architekt, č. autorizace ČKA 02936

 

Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

 

Mgr. Michal Novotný, Ph.D.

 • Klub Za starou Prahu, ředitel Železničního muzea NTM

 

Ing. arch. Jaroslav Wertig

 • architekt

 

Náhradníci / závislá část


Ing. Karel Švejda, MBA

 • Správa železnic, státní organizace, ředitel odboru investičního

 

Ing. Jakub Bazgier

 • Správa železnic, státní organizace, náměstek ředitele Stavební správy západ

 

Ing. arch. Tomáš Veselý

 • Magistrát hlavního města Prahy, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, architekt, č. autorizace ČKA 03136